Zdjęcie obiektu EuroHotel Katowice

Regulamin Hotelu

EUROHOTEL REGULAMIN HOTELU
Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

Pokoje w hotelu wynajmowane są na doby.
Jeśli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7.00 do 22.00. Po godzinie 22.00 istniej obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w pokoju.
Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin Hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu
Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.
Hotel ma obowiązek zapewnić:
a) udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą
b) budzenie o wyznaczonej godzinie
c) przechowywanie (w czasie pobytu Gościa w hotelu) pieniędzy, papierów i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu
d) przechowywanie bagażu
Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia osobie, która narusza tę zasadę.
Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić świadczenia usługi osobie, która narusza zasadę,
Każdorazowym opuszczeniu hotelu Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest posiadanie w pokojach sprzętu AGD, grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju
Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.
euroHotel wyraża zgodę na pobyt zwierząt na terenie obiektu za dodatkową opłatą 50,00 zł
euroHotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, lub innego pojazdu należącego do Gości, pozostawionego na parkingu oraz rzeczy w nich pozostawione.
Życzymy miłego pobytu w naszym hotelu – Dyrekcja Hotelu


ENGLISH

The hotel Management will greatyl appreciate your cooperation In respecting these rulet chich are In place to ensure your comfortable and safe stay In our hotel.

Hotel rooms are let for a specified number of nights.
If a Guest does not define the length of intended stay at check- in it is assumed that the room is let for on night.
3 The hotel night starts at 4:00 p.m. on the day of the Guest’s arrival and ends at 11:00 (noon) on the following day.
A hotel Guest should notify the Reception before 10 a.m. on the scheduled check-out date that he or she wishes to extend the scheduled check-out date that he or she wishes to extend the stay beyond the duration indicated at check-in.
Such reguests are accepted by the Hotel subject to room availability.
A hotel Guest may mot sublet the room to other persons even if the paid-for duration of stay has not yet expired.
Persons who have not checked into the hotel may stay in a hotel room between 7:00 a.m. and 10:00 p.m. Any visitotrs staying in the room with hotel Guests after 10:00 p.m. must be checkedin.
A person may be refused acceptance in the hotel in case he or she has flagrantly infringed the Hotel Rules duting the previous stay in the hotel by causing damage to the propert of the hotel or other guests, or other persons on the hotel’s premises or if he has disturbed the peace of guests in the hotel or the functioning of the hotel.
The hotel renders services according to the category and standard it has been awarded.
10.The hotel is abliged to ensure:
a) providing information related to the stay or travel,
b) wake-up calls at pre-set time,
c) safe storage (during the Guest’s duration of stay in the hotel) of cash, securities and other valuables.
d) luggage storange
The hotel isn’t responsibility for the loss of or damage of cash, securities and other valuables, in particular valuables or items with a scientific or artistic value.
Night hours in the hotel begin at 10:00 p.m., and end at 7:00 a.m. on the following day.
The behavior of Guests and other persons availing of the hotel’s services should not disturb the peace of other Guests’ stay. The hotel may refuse to render any futher service to a person who infringes that principle.
Whenever a Guest leaves the room, he or she should check that the door is safely locked.
A hotel Guest shall bear financial liability for all and any damage or destruction to the hotel’s equipment or technical devices which has been caused by the Guest or by persons visiting him or her.
For reasons of fire safety, the use in the room of electric heaters, flat irons and similar items which are not standard room equipment is forbidden.
Personal property left in a hotel room by a departing Guest will be sent to the address specified by the Guest. If such instruction was not given, the hotel will store such property for a period of 3 months.
euroHotel is giving consent to the stay of animals on the area of the object for extra charge 50.00 pln.
euroHotel isn’t bearing responsibility for damage or loss of the car, or other belonging vehicle to Guests left in the car park and things in them left.
The Hotel Management We wish all our Guests a pleasant stay in our hotel.