Zdjęcie obiektu EuroHotel Katowice

Regulamin rezerwacji

WSTĘP

Stowarzyszenie Rozwoju Usług Hotelowych wprowadza niniejszy Regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
 • a. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
 • b. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 • c. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 • d. Usługodawca – euroHotel Katowice – Stowarzyszenie Rozwoju Usług Hotelowych ul. Zofii Nałkowskiej 10, 40-425 Katowice, NIP:9542809990
 • e. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 • f. Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
 • 2. Operatorem serwisu www.eurohotelkatowice.pl jest PPHU A-M S.C z siedzibą w Jaworznie tel. 32 616-22-21
 • 3. Usługobiorca korzystając z serwisu, przy użyciu strony WWW oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2

Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 • 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 • 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.
 • 4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 • 5. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony internetowej oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez www.eurohotelkatowice.pl sprzęt komputerowy Usługobiorcy musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne: dostęp do Internetu, zainstalowana przeglądarka – zalecana Google Chrome, posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 • 6. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy instalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików Cookies

Rozdział 3

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną poprzez system rezerwacji na stronie internetowej www.eurohotelkatowice.pl

2. Rezerwacja miejsc noclegowycha. Rezerwacji w serwisie www.eurohotelkatowice.pl. dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rezerwacyjnego oraz zlecenie wymaganej płatności.b. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą dokonania przez rezerwującego płatności za pośrednictwem systemu płatności dotpay.c. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez rezerwującego w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi rezerwujący.d. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 noc, obejmują podatek VAT.e. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN).

3. Dokonywanie płatności i wystawienie fakturya. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji i są warunkiem jej potwierdzenia.. Taka dokonana rezerwacja uważana jest za gwarantowaną.b. Pośrednikiem w realizacji płatności jest firma dotpay. Akceptowane opcje płatności (rodzaje kart kredytowych i przelewy obsługiwane przez dotpay) są każdorazowo wyświetlane podczas dokonywania rezerwacji przez system.c. Hotel ma obowiązek wystawienia faktury VAT niezwłocznie po uzyskaniu wpłatyd. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej hotel ma obowiązek wystawienia faktury VAT wyłącznie „na żądanie”.e. Jeżeli nie wypełniono danych niezbędnych do wystawienia faktury, hotel uzna, iż rezerwacji dokonała osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która nie zażąda wystawienia faktury VAT.

4. Potwierdzenie rezerwacjia. System serwisu www.eurohotelkatowice.pl potwierdza rezerwację automatycznie po dokonaniu płatności – komunikat o potwierdzeniu jest generowany na ekranie komputera. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną.b. Dodatkowo system generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres rezerwującego podany w formularzu.

Rozdział 4

Zakres odpowiedzialności operatora – hotelu

a. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rezerwacji z przyczyn niezależnych od hotelu.

b. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od hotelu, hotel ma prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu www.eurohotelkatowice.pl na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

c. W przypadku, jeśli klient w trakcie trwania usługi stwierdza wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronach systemu www.eurohotekatowice.pl), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi.

Rozdział 5.

Warunki zmian i anulacji

Brak zapłaty za rezerwację automatycznie anulacje rezerwację.W przypadku anulowania bądź odwołania bezzwrotnej rezerwacji, Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji

Dokonanie skutecznej rezerwacji oraz wpłata opłaty rezerwacyjnej oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

W przypadku skrócenia pobytu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Rozdział 6

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,b. Nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

7. Reklamację należy przesłać na adres mailowy recepcja@eurohotelkatowice.pl

Rozdział 7

Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.