Regulamin hotelowy

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.
1. Pokoje w hotelu wynajmowane są na doby.
2. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
7. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7.00 do 22.00. Po godzinie 22.00 istniej obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w pokoju.
8. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin Hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu
9. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.
10. Hotel ma obowiązek zapewnić:
a) udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą
b) budzenie o wyznaczonej godzinie
c) przechowywanie (w czasie pobytu Gościa w hotelu) pieniędzy, papierów i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu
d) przechowywanie bagażu
11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
12. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia osobie, która narusza tę zasadę.
13. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić świadczenia usługi osobie, która narusza zasadę,
14. Każdorazowym opuszczeniu hotelu Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
15. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach: grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.
18. euroHotel wyraża zgodę na pobyt zwierząt na terenie obiektu za dodatkową opłatą 50,00 zł
19. euroHotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, lub innego pojazdu należącego do Gości pozostawionego na parkingu oraz rzeczy w nich pozostawione.

Dyrekcja Hotelu
Życzymy miłego pobytu w naszym hotelu